Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
asystent rodziny  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2020-01-27  
Data wygaśnięcia
2020-04-27  
Tagi
 
Województwo
POMORSKIE  
Powiat
starogardzki  
Gmina
Osieczna
Miasto
Osieczna  
Ulica
Plac 1000-lecia  
Numer budynku
1  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej
ul. Plac Tysiąclecia 1, 83-242 Osieczna
tel. (58) 582 22 34   lub   (58) 588 14 68 wew. 1
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: asystent rodziny


Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo
Wynagrodzenie: 2600 zł- 3200 zł .

Miejsce pracy:

 • Praca na terenie gminy Osieczna

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki  o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art.12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U z 2019r. poz.1111 ze zm.)  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodzinąlub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także
  udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 • prawo jazdy kat. B. 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 4. kserokopia dowodu osobistego,
 5. oświadczenie o niekaralności,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,

oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji o Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych”.
Podstawą prawną  jest obowiązująca wersja  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2019, poz. 1111).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się